ข้อแตกต่างระหว่าง PC (PERSONAL COMPUTER) กับ โน๊ตบุ๊ค (NOTEBOOK)

ข้อแตกต่างระหว่าง PC (PERSONAL COMPUTER) กับ โน๊ตบุ๊ค (NOTEBOOK)